Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na udzielaniu porad dietetycznych.
 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

3) usługodawca – Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8,   wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856;

4) usługobiorca – osobę fizyczną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5) dane wrażliwe – dane osobowe określone w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. tryb postępowania reklamacyjnego;

 

 1. II. ZAKRES I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu korzystania z platformy za pośrednictwem której Usługobiorca kierować może pytania dotyczące zdrowego odżywiania się i prawidłowej diety matek karmiących piersią i dzieci z alergią na mleko krowie, u których lekarz zalecił stosowanie diety eliminacyjnej, na które otrzymywać będzie odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres elektroniczny, w terminie 72 godzin od skutecznego przesłania pytania (zwane dalej „Usługami”).
 2. Usługi mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, przekazywane informacje nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji  Usługi nie mają na celu zastąpienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a jego lekarzem. W razie koniecznosci uzyskania porady medycznej, w szczególności z zakresu wiedzy specjalistycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Dostęp do internetu;
  2. Program Internet Explorer 10 lub wersja nowsza, lub Google Chrome wersja 46.0.2490.80 lub nowsza, lub Mozilla Firefox werjs 42 lub nowsza, lub Safari 9.0.1. lub nowsza.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga obsługi plików cookies przez oprogramowanie określone w ust. 2 lit. b.
 5. Usługodawca wykorzystuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę:
  1. Certyfikat SSL oraz szyfrowanie haseł użytkowników w bazie danych
 6. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość umieszczenia w systemie teleinformatycznym użytkownika oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył komputer który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami, a Usługodawca nie może zapewnić Uslugobiorcy całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.

 

 • III. ZAWARCIE UMOWY I REJESTRACJA
 1. Usługobiorca bez konieczności rejestracji może zapoznawać się z treściami zawartymi w portalu, oprócz zakładki Porady
 2. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji, w trakcie której tworzone jest indywidualne konto użytkownika.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w pkt. II ust. 1.
 4. Rejestracja następuje za pośrednictwem portalu Usługodawcy https://neocate.com.pl. W celu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy następujące dane:
  1. adres elektroniczny;
  2. login i hasło;
  3. miesiąc i rok urodzenia dziecka.
 5. W celu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest oświadczyć, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności. W przypadku niezapoznania się z Polityką Prywatności oraz niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony.
 6. Dokonanie rejestracji przez Usługobiorcę oznacza oświadczenie przez Usługobiorcę, że:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść;
  2. zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu i nie wykorzystywać portalu Usługodawcy https://neocate.com.pl do dostarczania, przechowywania, rozpowszechniania lub przekazywania treści bezprawnych;
  3. wszelkie dane podane w procesie rejestracji są prawdziwe;
  4. zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom
 7. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług konieczne jest zarejestrowanie lub zalogowanie się na portalu https://neocate.com.pl
 8. Świadczenie usług przez Usługodawcę następuje nieodpłatnie.

 

 1. IV. DANE OSOBOWE
 1. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków.

 

 1. V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, lub zmiany używanego przez niego oprogramowania lub infrastruktury technicznej lub ich napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorców.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzona przez niego na portalu https://neocate.com.pl platforma działała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania lub niedostępność Usług świadczonych przez Usługodawcę. Strony wyłączają niniejszym w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie jakąkolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z powyższego tytułu.
 3. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 k.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  1. treść materiałów zamieszczanych przez Usługobiorców na portalu https://neocate.com.pl,
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Usługobiorców w ramach portalu przez podmioty inne niż Usługobiorca,
  3. utratę danych zamieszczonych na portalu https://neocate.com.pl,
  4. niedostępność portalu http://neocate.com.pl z jakichkolwiek przyczyn,
  5. przerwy w dostępie do Usług, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, z jakichkolwiek przyczyn, w tym spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  6. szkody poniesione przez Usługobiorców, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 4. Usługobiorca zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń wynikających z lub związanych z okolicznościami o którym mowa w ust. 1 – 3.
 5. W przypadku zmiany danych określonych w pkt. IV, ujawnionych przez Usługobiorcę w procesie rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać lub udostępniać Usługodawcy danych wrażliwych dotyczących samego Usługobiorcy lub innych osób.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się nienaruszać praw autorskich i jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do udostępnionego przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług oprogramowania, lub jakichkolwiek innych przedmiotów praw własności intelektualnej. W szczególności, Usługobiorca zobowiązuje się nie zwielokratniać, nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposob, i nie prowadzić jakiegokolwiek obrotu udostępnionymi prez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług przedmiotami praw własności intelektualnej.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim danych potrzebnych do uzyskania dostępu do profilu użytkownika Usługobiorcy, oraz nie umowżliwiać korzystania z jego profilu użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim.

 

 1. VI. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE

 

 1. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:
  1. cel lub sposób korzystania z Usług przez Usługobiorcę jest sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub niniejszym Regulaminem;
  2. Usługodawca otrzymał zawiadomienie od organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze informacji umieszczanym, przechowywany, rozpowszechnianych lub przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem platformy Usługodawcy;
  3. Usługodawca zamierza zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu https://neocate.com.pl.
 3. Oświadczenie Usługobiorcy lub Usługodawcy powinno zostać złożone w formie określonej w pkt. VII.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą gdy druga Strona otrzymała oświadczenie doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, lub gdy zostało dostarczone na adres elektroniczny Strony w taki sposób, że Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

 

 • VII. KOMUNIKACJA
 1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana z świadczeniem usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców powinna być kierowana do Usługodawcy na adres elektroniczny: serwis@nutriciamedyczna.pl
 2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana ze świadczeniem usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców, kierowana będzie przez Usługodawcę na adres elektroniczny Usługobiorcy.

 

 • VIII. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakłóceniami w działaniu lub niedostępnością Usług świadczonych przez Usługdawcę powinny być kierowane do Usługodawcy na adres elektroniczny: serwis@nutriciamedyczna.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej :
  1. Imię i nazwisko Usługobiorcy ;
  2. Opis problemu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w termine 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 1. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie od dnia w którym zostały udostępnione na portalu http://neocate.com.pl Usługodawcy.